Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler

Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler #(2020)

Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler

Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler

 • Title: Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler
 • Author: Ece Göztepe Aykut Çelebi
 • ISBN: 9789753428637
 • Page: 500
 • Format: Paperback
Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler By Ece Göztepe Aykut Çelebi,12 Eyl l 1980 darbesi sonras nda T rkiye, tarihinin en otoriter, devlet i, temel hak ve zg rl klerin kar s nda konumlanm anayasas yla tan m t r Bug n bu anayasadan kurtulma yolunda yeni, demokratik bir anayasa yap m s reci i indeyiz T rkiye nin ndegelen hukuk ular n n ve iki siyaset bilimcinin uzmanl k konular ndaki makaleleriyle katk da bulunduklar bu kitap anay12 Eyl l 1980 darbesi sonras nda T rkiye, tarihinin en otoriter, devlet i, temel hak ve zg rl klerin kar s nda konumlanm anayasas yla tan m t r Bug n bu anayasadan kurtulma yolunda yeni, demokratik bir anayasa yap m s reci i indeyiz T rkiye nin ndegelen hukuk ular n n ve iki siyaset bilimcinin uzmanl k konular ndaki makaleleriyle katk da bulunduklar bu kitap anayasayla ilgili tart ma s recine kat lma ihtiyac ndan do mu tur Ancak mevcut anayasa taslaklar na bir yenisini eklemek de il, demokratik bir anayasan n temel sorunlar n ele alarak derinlemesine bir analiz yapmak ve neriler geli tirmek ama lanm t r.Demokratik Anayasa, hukuk bilimi ile siyaset bilimi aras ndaki bir konumdan s z alarak, anayasa yap m s recinin s rd r lmesinin ko ullar n , anayasa yapma yetkisini, anayasan n ba lang b l m n , federalizm ve b lgesel zerklik sorununu, temel hak ve zg rl klerin z n ve amac n , laiklik ve inan zg rl n , parti yasaklamalar n , h k met sistemini, Avrupa nsan Haklar S zle mesi ile anayasan n uyum sorununu, anayasan n uluslararas hukuk ile ili kisini, yarg ba ms zl ve tarafs zl n , anayasa yarg s n n me rulu unu, Anayasa Mahkemesi ne bireysel ba vuru hakk n n anayasa ikayetinin kapsam n ve uygulanma alanlar n , ve do rudan demokrasi ara lar n n temsili h k met sistemine yapabilece i demokratik katk lar tart maktad r.Yazarlar ayn d nya g r nden de ildir, ait olduklar hukuk ekolleri, y ntemsel yakla mlar , hukuki meseleleri ele alma bi imleri ve nerileri farkl l k g stermektedir Buna ra men dikkatli okurlar m z, anayasan n demokratik yeterliliklerinin geli tirilmesi y n nde b t n yazarlar n payla t temel bir hassasiyet ve mutabakat oldu unu g receklerdir.


Recent Comments "Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler"


 • [PDF] Î Unlimited ↠ Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler : by Ece Göztepe Aykut Çelebi ↠
  500 Ece Göztepe Aykut Çelebi
 • thumbnail Title: [PDF] Î Unlimited ↠ Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler : by Ece Göztepe Aykut Çelebi ↠
  Posted by:Ece Göztepe Aykut Çelebi
  Published :2020-04-07T21:05:14+00:00

Recent Posts

Sexual Assault and Sexual Harassment in the U.S. M...
Surviving the Flesh-eating Bacteria: Understanding...
An Outline of English Literature
The Oxford Illustrated History of English Literatu...
What Remains Unsaid
Beneath the Layers
Luna & Freelancers source book
Honeymoon in Italy: Before the Otto Viti Mysteries...
A Blessing & a Curse: A Novel
The Wedding Date

Popular Recent

Power Ballad: A Definitive Guide to Hard Rock's So...
Introducing Eastern Orthodox Theology
Sacrifice and Initiative in Chess: Seize the Momen...
Invisible Illness, Visible God: When Pain Meets th...
A Time To Cast Away
One Day Too Long: Top Secret Site 85 and the Bombi...
Os Filhos da Revolução
Celts and the Classical World
From Durrow to Kells: The Insular Gospel-Books, 65...
Gece Gelen
O Futuro da Ficção
Go Pro - 7 Steps to Becoming a Network Marketing P...