Yüreğim Seni Çok Sevdi

Yüreğim Seni Çok Sevdi #(2020)

Yüreğim Seni Çok Sevdi

Yüreğim Seni Çok Sevdi

  • Title: Yüreğim Seni Çok Sevdi
  • Author: Canan Tan
  • ISBN: 9789752108226
  • Page: 146
  • Format: Paperback
Yüreğim Seni Çok Sevdi By Canan Tan,Biliyorum, imkans z a k bu Ama h kmedemiyorum kendime demi ti Murat nk , y re im seni ok sevdi Ard ndan da dizelere d km t sevdas n Y re im seni ok sevdi O y rek talan O y rek yang n yeri O y rek sen istiyor Bir tek seni Asl ile Murat n stanbul Bursa Amerika geninde ya ad klar destans a k n yk s Herkesin kendinden bir ey bulabilece i k Biliyorum, imkans z a k bu Ama h kmedemiyorum kendime demi ti Murat nk , y re im seni ok sevdi Ard ndan da dizelere d km t sevdas n Y re im seni ok sevdi O y rek talan O y rek yang n yeri O y rek sen istiyor Bir tek seni Asl ile Murat n stanbul Bursa Amerika geninde ya ad klar destans a k n yk s Herkesin kendinden bir ey bulabilece i kadar ger ek


Recent Comments "Yüreğim Seni Çok Sevdi"

Canan Tan dan okudu um ilk kitapt r kendileri Uzun zaman nce okumu olmama ra men kitab n bar nd rd kli eli i hala hat rl yorum.

.D NYANIN EN APTAL KADINI LE D NYANIN EN BAS RETS Z ERKE N N AREBEST A K H KAYES nce denk geldim yorumu u an yaz yorum 4 veren ellerim k r ls ntab n son sayfas ci er r t r ba tan deyimleleri ge tim bak n, ger ekten ya bu a k demeye dilim varm yor asl i in k smen murat i in alalh m akl ma aradan ge en 8 y la ra men mukayet ol nas l bi etkisi olduysa hala hat rl yorum kitab n hayat mda asl gibi bir orospu g rmedim kaltak a k na sahip kam yorsa bi insan a m demeyecek siktirsin gitsin k buru mu hoca [...]

S r kleyici, basit ve son derece kli e bir kitap 22 ya alt kad nlar i in tavsiye edilebilir, daha fazlas de il Kitap okumayan birine tavsiye ederek kitab okumas sa lanabilir Ama g ncel bir ktiap okuyucusu iseniz uzak durun.

Hayat mda ilk kez bir kitap bitti i i in yaln z hissediyorum

Lisedeyken a z m n suyu damlaya damaya okumu tum S rf o g zel g nlerin hatr na verdim 3 y ld z Canan Tan n d n p dola p geldi i st orta aileden gelme, babas eskinin solcular ndan olan k z n ve varl kl aile ocu unun prestijli niversitede sevdalan p kavu amama kli eleri kabak tad vermeye ba lad nk.

Yazar biraz uzatm biraz abartm

Son d nem T rk Edebiyat ndan so umama neden olan kitapt r Ke ke 1 den daha d k bir puan verebilseydim.

Y re ime dokundu,yakt ge ti Murat a bay ld m nan lmaz bir iir tutkunu Ben ilk defa bir Canan Tan roman nda erkek karakteri daha ok sevdim Kesinlikle okumal s n z.

Klasik bir Canan Tan kitab Hep ayn hikayeler.

I bought this novel a few years ago in Turkey and because I didn t want to finish Forbidden I started reading this The main character is a girl named Asli, she s ambitious and hard working, but doesn t know how to love During college she has a relationship with Murat, who I adored She became his world and he loved her so much altough his family didn t approve of her typical Turkish element in a drama so she decided to study in the US and marry a teacher there, so he would release himself from he [...]

Okudu um en berabat kitaplardan biriydi san r m Okurken o kadar sinirleniyordum ki karakterlerin ki iliksizli ine ve Canan Tan n t rk edebiyat zentili ine, bir yerden sonra b yle sa ma yerleri i aretlemeye ba lad m En k k olayda fkelenmeyi, en k k duyguyu balland rda balland ra abartman n ve s slemenin edebiyat oldu unu sanan Canan Tan b y k bir yan lg i erisinde Bir kere kad nda niversite hayat n yazacak samimiyeti g remedim yle ki, olu turdu u karakterlerin arkada l klar ndan samimiyetsizlik a [...]

Canan Tan n ilk okudu um kitab yd Hatta yle ki resmen a lam t mG zel bir a k hikayesiydi Hayat n nas l yollar izebilece ini yapt m z se imlerin nemini ve sonu lar n g zler n ne seriyordu roman Tabi bir da sad k a k n roman Ka m z y re inde bu denli b y k bir a k bar nd rabilecek kadar g l ki Okunmas n tavsiye etti im kitaplardan

Zaman kayb okumay n diyenlerin tavsiyelerine uyarak bu zamana kadar okumam t m Ve sabah bir ans vereyim diyerek ba lad m yakla k 12 saatte okudum, bitti Beyaz T rklerin izlerini hissetti im, kendi insan m z a a lay p ecnebileri y celten yerleri saymaksak ho bir kitapt Naz m Hikmet iirlerini severim de a k sadece sol g r l airlerin dilinden verme abas da ayr ca dikkatimi ekti.

ara vermistim baya neyseki sonunda okuyabildim baslari cok klise seylerden olusuyor, sonu ise kalbimde iz birakti bir adin kalmali geriyebir de o kahreden gurbetbeni affet.kaybetmek icin erken, sevmek icin cok gec.

basit ama s r kleyici bir yaz m var Canan Tan n lk okudu um kitab yd , ak c l sayesinde arabada kitap okuma fobimi yenmi tim Basit bulabilirsiniz ama A k, Murat ta fazlas yla hissettirmi kendini, bilhassa kitab n sonunda bunu daha da iyi anl yoruz

Harika bir roman nefes kesici kendinizden birseyler buluyorsunuz Asli ile beraber hayatinizda yaptiginiz hatalar kariyer ugruna sevginizden fedakarlik ailenizden uzakta olmanin zorluklari ben cok etkilendim 5 gun nasil gecti hic farkedemedim bile

Ama b yle bitmemeliydi

inde bir ok usta kalemin iirlerini bar nd rma bak m ndan g zel bir kitap ama bir T rk klasi i.

Sen sevenleri ay r sonra da Ka sene ge mi lqkin sinurim hala ayn ne diye kavu turmazs n sevenleri Hain yazar

pl kten ba ka bir ey de il

naz m hikmet i daha bir sevip, iir defteri tutmama sebep olmu tur seneler olmu , alt n izdi im yerleri a ar a ar tekrar okurum

ok vakit nce okudu um bir kitap, k kt m o s ra be enmi tim fakat imdi kendime hayret ediyorum Eme e sayg s zl k etmek istemem ama ok baya bir kurgu, ok s radan.

Y llar nce okumu tum, elime nas l ge ti ini bile hat rlam yorum Mutlaka tercih edeni olacakt r ancak okunacak o kadar se enek varken zaman ay rmak gereksiz.

Hi sevemedim ok anlams z bir kitapt Ba karakter olan k z hi be enmedim zaten Neyi ne mant kla yapt n kitab n ba ndan beri anlam de ilim Hele ki sonu, bu kadar klasik olur.

tek kelime kapak Canan hanim ben nasil yapardim diye bo luklar b rakm yor.280 350ler s k c tutunun dostlar, kitap buna de er


  • DOWNLOAD AUDIOBOOK ↠ Yüreğim Seni Çok Sevdi - by Canan Tan
    Canan Tan

Recent Posts

Popular Recent